ترمومتر جیوه ای

کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر جیوه ای با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 20- تا 400+ درجه می باشد.

 

لیست ترمومتر جیوه ای

 

23  70 5050T060-qp
(505.060 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی C° 0.5- جای آویز- میزان دقت 1°C- غوطه وری کامل (-10     +60°C)
23  71 5040T110-qp
(504A110 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی C 1°- جای آویز- میزان دقت 2°C- غوطه وری کامل (-20     +110°C)
23  72 5040T150-qp
(504A150 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با درجه بندی C 1°- با طول 305 میلی متر- جای آویز- غوطه وری کامل- میزان دقت 2°C (-20     +150°C)
23  73 5040T250-qp
(504A250 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی C 1°- جای آویز-  غوطه وری کامل- میزان دقت 2°C (-20     +250°C)
23  74 5040T360-qp
(504A360 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با درجه بندی 2°C- با طول 305 میلی متر- جای آویز-  غوطه وری کامل- میزان دقت 4°C (-20     +360°C)
23  75 5040T400-qp
(504A400 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی C 2°- جای آویز-  غوطه وری کامل- میزان دقت 4°C (-20     +400°C)
23  76 50000T110-qp
(500T110 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی  1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +110°C)
23  77 50000P110-qp
(500P110 IMPJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی 1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +110°C)
23  78 50000T150-qp
(500T150 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با درجه بندی 1°C- با طول 305 میلی متر- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +150°C)
23  79 50000P150-qp
(500P150 IMPJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با درجه بندی 1°C- با طول 305 میلی متر- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +150°C)
23  80 50000T250-qp
(500T250 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی 1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +250°C)
23  81 50000P250-qp
(500P250 IMPJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی 1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C (-20     +250°C)
23  82 50000T360-qp
(500T360 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی،  با درجه بندی C 2°- با طول 305 میلی متر- جای آویز- میزان دقت 4°C (-20     +360°C)
23  83 50000P360-qp
(500P360 IMPJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی،  با درجه بندی C 2°- با طول 305 میلی متر- جای آویز- میزان دقت 4°C (-20     +360°C)
23  84 50000T110/P-qp
(500T110 IMTJ-PVC)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی 1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C - با روکش PVC (-20     +110°C)
23  85 50000P110/P-qp
(500P110 IMPJ-PVC)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، با درجه بندی 1°C- جای آویز- میزان دقت 2°C - با روکش PVC (-20     +110°C)
23  86 5070P101-qp
(507.101 IMPJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 610 میلی متر، با غوطه وری نسبی، با درجه بندی 0.1°C (-1     +101°C)
23  87 5070T101-qp
(507.101 IMTJ)
ترمومتر جیوه ای مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 610 میلی متر، با غوطه وری کامل، با درجه بندی 0.1°C (-1     +101°C)
23  88 5070T051-qp ترمومتر جیوه ای مناسب صنعت عکاسی، با طول 460 میلی متر، با درجه بندی 0.1°C- جای آویز- میزان دقت 0.3°C (-1     +51°C)

 

ترمومتر جیوه ای

 

23  94 5950.001-qp ترمومتر جیوه ای 1C سری ASTM، طول 332 میلی متر، با درجه بندی 1°C- با قطر 6-7 میلی متر- کالیبره (-20     +150°C)
23  95 5956.002-qp
(595.002 ASC)
ترمومتر جیوه ای 2C سری ASTM، طول 390 میلی متر، با درجه بندی 1°C- با قطر 6-7 میلی متر- کالیبره (-5     +300°C)
23  96 5956.003-qp
(595.003 ASC)
ترمومتر جیوه ای 3C سری ASTM، طول 415 میلی متر، با درجه بندی 1°C- با قطر 6-7 میلی متر- کالیبره (-5     +400°C)
23  97 5956.005-qp
(595.005 ASC)
ترمومتر جیوه ای 5C سری ASTM، طول 230 میلی متر، با درجه بندی 1°C- با قطر 6-7 میلی متر- کالیبره (-38     +50°C)
23  98 5956.006-qp
(595.006 ASC)
ترمومتر الکلی 6C سری ASTM، طول 230 میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- با قطر 6-7 میلی متر- کالیبره (-80     +20°C)
23  99 5956.007-qp
(595.007 ASC)
ترمومتر جیوه ای 7C سری ASTM، طول 385 میلی متر، با درجه بندی 1°C- غوطه وری کامل- کالیبره (-2     +300°C)
23  100 5956.008-qp
(595.008 ASC)
ترمومتر جیوه ای 8C سری ASTM، طول 385 میلی متر، با درجه بندی 1°C- غوطه وری کامل- کالیبره (-2     +400°C)
23  101 595.008////////EU ترمومتر جیوه ای 8C سری ASTM، طول 385 میلی متر، با درجه بندی 1°C
 ابزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتبر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تائید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می گردد.)
(-2     +400°C)
23  102 5956.009-qp
(595.009 ASC)
ترمومتر جیوه ای 9C سری ASTM، طول 290 میلی متر، با درجه بندی 0.5°C-  با قطر 7-5 میلی متر- کالیبره (-5     +110°C)
23  103 5956.011-qp
(595.011 ASC)
ترمومتر جیوه ای 11C سری ASTM، طول 310 میلی متر، با درجه بندی 2°C- با قطر 5-2 میلی متر-کالیبره (-6     +400°C)
23  104 5956.012-qp
(595.012 ASC)
ترمومتر جیوه ای 12C سری ASTM، طول 420 میلی متر، با درجه بندی 0.2°C- غوطه وری کامل-کالیبره (-20     +102°C)
23  105 5956.015-qp
(595.015 ASC)
ترمومتر جیوه ای 15C سری ASTM، طول 395 میلی متر، با درجه بندی 0.2°C- غوطه وری کامل-کالیبره (-2     +80°C)
23  106 5956.114-qp
(595.114 ASC)
ترمومتر الکلی 114C سری ASTM، طول 300 میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 0.5°C- غوطه وری کامل-کالیبره (-80     +20°C)
23  107 5956.120-qp
(595.120 ASC)
ترمومتر جیوه ای 120C سری ASTM، طول 305 میلی متر، با درجه بندی 0.05°C- غوطه وری کامل-کالیبره (+38.6     +41.4°C)
23  108 5956.121-qp
(595.121 ASC)
ترمومتر جیوه ای 121C سری ASTM، طول 305 میلی متر، با درجه بندی 0.05°C- غوطه وری کامل-کالیبره (+98.6     +101.4°C)

 

کارن تجهیز

شرکت کارن تجهیز به پشتوانه علوم و تجربیات فنی و مهندسی و بهره گیری از کادر علمی و مجرب، ضمن رعایت اصول علمی با انتخاب تکنولوژی های پیشرفته روز جهان و همچنین در نظر داشتن تاییدیه های معتبر بین المللی به گزینش کمپانی های معتبر تولید کننده تجهیزات و ملزومات پیشرفته آزمایشگاهی در دنیا مبادرت نموده است.

این شرکت مفتخر است با کسب  نمایندگی از کمپانی های معتبر امریکایی و اروپایی ، خدمات ارزنده ای در زمینه مشاوره علمی ، تامین، تجهیز و تحویل فوری مواد اولیه، لوازم، تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی در زمینه های مختلف نموده است.

ترمومتر الکلی حفاظ دار

ترمومتر الکلی حفاظ دار کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 50- تا 200+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی حفاظ دار 23…

ترمومتر الکلی دو جداره

ترمومتر الکلی دو جداره کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی دو جداره با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 10- تا 150+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی دو…

ترمومتر الکلی دیواری

ترمومتر الکلی دیواری کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 40- تا 50+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی دیواری کد شماره کاتالوگ…

ترمومتر الکلی قلمی

ترمومتر الکلی قلمی کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 10- تا 110+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی قلمی 23 19 72500-001-bl…

ترمومتر جیوه ای

ترمومتر جیوه ای کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر جیوه ای با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 20- تا 400+ درجه می باشد. لیست ترمومتر جیوه ای 23 70…

ترمومتر الکلی

ترمومتر الکلی کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 100- تا 250+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی کد شماره کاتالوگ جدید(شماره کاتالوگ…

ترمومتر

ترمومتر کارن تجهیز نماینده رسمی کمپانی آلا فرانس در بخش فروش محصولات ترمومتر و هیدرومتر در ایران می باشد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارن تجهیز بین الملل آزما می باشد.