ترمومتر الکلی حفاظ دار

کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 50- تا 200+ درجه می باشد.

لیست ترمومتر الکلی حفاظ دار

23  25 8010B120-Vr
(801.120- GB)
ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C (-10     +120°C)
23  26 8010G200-Vr
(801.200-GG)
ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید E، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C (+80   +200°C)
23  27 8010B050-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-50     +50°C)
23  28 8010B050-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی،  دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-50     +50°C)
23  29 8010B050/T-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-50     +50°C)
23  30 8010B050/T-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-50     +50°C)
23  31 8010N050-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-50     +50°C)
23  32 8010N050-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-50     +50°C)
23  33 8010C050-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب در کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-50     +50°C)
23  34 8010B060-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-10     +60°C)
23  35 8010B060-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-10     +60°C)
23  36 8010B060/T-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، طول 360 میلیمتر (-10     +60°C)
23  37 8010B060/T-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-10     +60°C)
23  38 8010N060-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +60°C)
23  39 8010N060-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +60°C)
23  40 8010C060-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +60°C)
23  41 8030B060-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+20     +60°C)
23  42 8030B060-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+20     +60°C)
23  43 8030C060-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (+20     +60°C)
23  44 8010B120-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-10     +120°C)
23  45 8010B120/T-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (-10     +120°C)
23  46 8010N120-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +120°C)
23  47 8010N120-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +120°C)
23  48 8010C120-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +120°C)
23  49 8010C120-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C،  در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (-10     +120°C)
23  50 8030B120-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفیدرنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C،  دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+30  +110°C)
23  51 8030C120-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C،  دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (+30  +110°C)
23  52 8010G200-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ خاکستری زنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+80 +200°C)
23  53 8010G200/T-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ خاکستری رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+80 +200°C)
23  54 8010N200-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (+80  +200°C)
23  55 8010C200-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 355 میلیمتر (+80  +200°C)
23  56 8010G201-bl ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ خاکستری رنگ پلی پروپیلن، محدوده دمایی غذاها مشخص شده اند، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+80   +200°C)
23  57 8010C201-vr ترمومتر الکلی حفاظ دار مناسب شیرینی پزی، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، محدوده دمایی غذاها مشخص شده اند، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول 360 میلیمتر (+80  +200°C)

 

کارن تجهیز

شرکت کارن تجهیز به پشتوانه علوم و تجربیات فنی و مهندسی و بهره گیری از کادر علمی و مجرب، ضمن رعایت اصول علمی با انتخاب تکنولوژی های پیشرفته روز جهان و همچنین در نظر داشتن تاییدیه های معتبر بین المللی به گزینش کمپانی های معتبر تولید کننده تجهیزات و ملزومات پیشرفته آزمایشگاهی در دنیا مبادرت نموده است.

این شرکت مفتخر است با کسب  نمایندگی از کمپانی های معتبر امریکایی و اروپایی ، خدمات ارزنده ای در زمینه مشاوره علمی ، تامین، تجهیز و تحویل فوری مواد اولیه، لوازم، تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی در زمینه های مختلف نموده است.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارن تجهیز بین الملل آزما می باشد.